Samenwerking

Samenwerking

Bij het werken aan een gezonde, flexibele organisatie is het van belang alle kennis en ervaring die bij een organisatie aanwezig is te mobiliseren. Lieffering MOVES helpt om het potentieel dat binnen de organisatie aanwezig is in beweging te brengen.

Soms lukt het niet een organisatie in de gewenste richting te sturen omdat medewerkers onderling, of leiding en medewerkers andere visies en/of belangen hebben. Zij werken dan niet samen, maar tegen elkaar in of langs elkaar heen. Dat levert een verspilling op van energie. Ingrijpen is dan nodig. Lieffering MOVES helpt u een goede analyse te maken. Daarna kan bijvoorbeeld het volgende ondernomen worden:

Het kan zijn dat de organisatie van het werk niet optimaal is. Zo kan de structuur van het werkoverleg, of de manier waarop taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in functies zijn ondergebracht niet passend (meer) zijn. Hier kan dan samen met de verantwoordelijk leidinggevende en het team aan gewerkt worden.

Het kan zijn dat de communicatie op de werkvloer niet goed verloopt door moeizame onderliggende verhoudingen. Hier kan een teamtraining aan de orde zijn om de onderlinge verhoudingen te verbeteren.

Er wordt altijd ondersteuning geboden aan de leidinggevende die vanuit zijn of haar rol verder met dit team aan de slag zal gaan.

Uitgangspunt is dat door inzicht in en communicatie over de verschillende belangen, visies, mogelijkheden en grenzen van alle betrokkenen gewerkt kan worden aan een betere samenwerking.