Verandering

Verandering

Tijden veranderen. Organisaties en mensen eveneens. Natuurlijk proberen mensen de veranderingen binnen hun organisaties te sturen in de richting van verbetering. Maar dat lukt alleen als de veranderingen van mens en organisatie gelijk op gaan en zorgvuldig en planmatig ingezet worden. Dat vergt nogal wat van medewerkers en management. Indien u zelf een stapje verder wilt, kan de juiste begeleiding u helpen dat stapje ook te realiseren. Lieffering MOVES kan u terzijde staan op bijvoorbeeld het gebied van:

Begeleiding bij een cultuurverandering
Coaching bij leiderschapsontwikkeling
Visie vorming
Procesbegeleiding bij het uitvoeren van een verandertraject
Training van leiderschapsvaardigheden

Fundamenteel is het afwisselen van werken aan verandering met momenten van reflectie, waarin met evalueert en bijstelt. De mate waarin een organisatie in staat is te veranderen wordt sterk bepaald door de vraag of men erin slaagt deze afwisseling van reflectie en actie op een natuurlijke manier in alle lagen van de organisatie toe te passen. De organisatiecultuur en stijl van leidinggeven zijn hierbij een doorslaggevende voorwaarde voor succes.

In 2015 is ACT in bedrijf opgericht (www.act-in-bedrijf.nl) als onderdeel van Lieffering MOVES. Via dit onderdeel wordt onderzoek gedaan naar en ondersteuning geboden bij veranderprocessen waarbij het verbinden van management en medewerkers aan organisatie- en persoonlijke waarden centraal staat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inzichten uit de Acceptance and Commitment Therapy, een moderne en evidence based therapievorm die ook succesvol in bedrijven wordt toegepast.

Uitgangspunt is dat er zowel aandacht moet zijn voor oprechte betrokkenheid van leidinggevenden èn medewerkers, als voor het goed borgen van het veranderproces. Kleine, gezamenlijke stapjes zullen het einddoel dichterbij brengen.